હું શોધું છું

હોમ  |

વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સ સીસ્‍ટમની સ્‍થાપના

  •       અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલ અને ભદ્ર કોર્ટ વચ્‍ચે વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ તા.૨૫/૧૨/૨૦૦૩ના રોજ સ્‍થાપિત કરવામાં આવી.
  •       અમદાવાદમાં પ્રાપ્‍ત થયેલ સફળતાથી પ્રેરાઇ રાજયની વડોદરા મધ્‍યસ્‍થ જેલ, જુનાગઢ/ ભાવનગર/ રાજકોટ/ જામનગર/ નડીયાદ/ પાલનપુર જીલ્‍લા જેલો તથા પોરબંદર ખાસ જેલ અને સ્‍થાનિક કોર્ટો ખાતે વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ સ્‍થાપિત કરેલ છે. રાજ્યની સુરત અને મહેસાણા જિલ્‍લા જેલો અને પાલારા (ભુજ) ખાસ જેલ ખાતે આ સીસ્‍ટમ સ્‍થાપિત કરવામાં આવી રહેલ છે.
  •      આ સિસ્‍ટમ મારફત ૫૬,૪૦૫ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે.
  •      કેદીઓની  પોલીસ જાપ્‍તામાંથી નાસી જવાની બાબત નિયંત્રિત થવાની સાથે પોલીસ એસ્‍કોર્ટ અને વાહન ખર્ચમાં બચત થવા પામેલ છે તથા કેદીઓના માનવીય ગૌરવની જાળવાણી થાય છે.
  •      રાજયની જેલો ખાતેથી આ સિસ્‍ટમ મારફત કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની વર્ષવાર સંખ્યા નીચે દર્શાવેલ છે.

વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની માહિતી

વર્ષ

રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની સંખ્‍યા

વર્ષ

રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની સંખ્‍યા

૨૦૦૪

૩૬૬૭

૨૦૧૩

૧૭૪૧૬

૨૦૦૫

૨૪૧૩

૨૦૧૪

૨૩૪૭૭

૨૦૦૬

૫૮૨૬

૨૦૧૫

૨૨૦૭૬

૨૦૦૭

૫૨૭૫

૨૦૧૬

૨૮૪૪૪

૨૦૦૮

૫૧૩૭

૨૦૧૭

૪૬૨૦૪

૨૦૦૯

૯૯૧૯

૨૦૧૮

૪૯૦૦૪

૨૦૧૦

૧૨૦૨૬

૨૦૧૯

૫૩૦૨૬

૨૦૧૧

૮૧૯૦

સપ્ટે.૨૦૨૦

૪૭૬૨૨

૨૦૧૨

૯૭૬૨

 

 

 

 

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-07-2021