હું શોધું છું

 અવનવું
 સંદેશ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
 
 
 
 
માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત 
શ્રી રજની પટેલ,માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત 
શ્રી રજની પટેલ
 
સંદેશ
 
 
 અ.પો.મ. અને જેલોના ઈન્સ્પેકટર  જનરલ

શ્રી ટી. એસ. બિષ્ટ  (આઈ. પી. એસ.)

શ્રી ટી. એસ. બિષ્‍ટ (આઈ. પી. એસ.)
 
 
 Swarnim Gujarat
 
 

ગુજરાતની જેલોના કેદીઓ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગો ચલાવવામાં આવે છે, જે તેમને આવક ઉપરાંત સજા બાદની રોજીમાં પ્‍ણ ઉપયોગી થાય છે. કેદીદીઠ આવકની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ છે.

વધુ  

ક્રિમિનલ પ્રો‍સિજર કોડની જોગવાઇ મુજબ, કાચા કામના કેદીને અદાલત સમક્ષ રજુ કરવા માટે જેલ વિભાગ દ્વારા આધુનિક વિડિયો કોન્‍ફરન્સિંગ સુવિધા ઉપ્‍યોગમાં લેવામાં આવે છે. તેના અનેક લાભ છે.

વધુ  

કેદીઓના જેલ જીવન દરમ્યાન તેમાં માનસિક પરિવર્તન માટે જેલ વિભાગ તરફથી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામા આવે છે. કેદીઓ પ્રવૃત્તિમય રહે અને જીંદગીપ્રત્યે એક ...
 

વધુ  

 

 

 
Vibrant Gujarata 2011
 
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
વહીવટને સ્‍પર્શતા નામદાર કોર્ટના અગત્‍યના ચુકાદાઓ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું
ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર

ફરિયાદ

આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 
 

Statue of Unity

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ 

મુલાકાતી નંબર: 0230934 Last updated on 28-04-2015